Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Statut

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO - EUROPA*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, tworzy się Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Art. 2

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane rozwojem integracji europejskiej.


Art. 3

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, stosownie do obowiązującego prawa wewnętrznego i międzynarodowego .

Art. 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 5

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
 2. Terenowe jednostki nie posiadają osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie może powoływać oddziały za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej,
 2. popieranie akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz działanie na rzecz partnerskiej pozycji Polski w Unii,
 3. branie czynnego udziału w pracach instytucji i organizacji europejskich,
 4. prowadzenie prac na rzecz wykreowania przyszłego modelu Unii Europejskiej,
 5. kształcenie europejskie,
 6. upowszechnianie wiedzy o Europie,
 7. rozwijanie dialogu międzykulturowego.

 

Art. 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność o charakterze odpłatnym w formie:

 1. opracowywania raportów i ekspertyz związanych z problematyką integracji europejskiej,
 2. doradzania instytucjom państwowym, publicznym i niepublicznym w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia,
 3. organizowania konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, wygłaszania wykładów poświęconych tematyce określonej w celach Stowarzyszeniach,
 4. prowadzenia i uczestniczenia w przedmiotowych badaniach oraz upowszechniania ich wyników,
 5. prowadzenia szkoleń oraz organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i medialnych we współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi krajowymi i międzynarodowymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność o charakterze nieodpłatnym w formie:

 1. współpracy z organizacjami i instytucjami polskimi i zagranicznymi o podobnych celach, w szczególności z Polską Radą Ruchu Europejskiego i europejskimi strukturami ruchu europejskiego,
 2. powołania Forum Europejskiego wspierającego wysiłki podmiotów zaangażowanych w działalność prointegracyjną.

III. CZŁONKOSTWO

Art. 8

 

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie honorowi,
 3. członkowie wspierający.

Art. 9

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele Polscy i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie powołanej w art.1.
 2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny (ZG) kwalifikowaną większością głosów na wniosek dwóch członków Stowarzyszenia jako osób rekomendujących kandydata, który uprzednio wyraził na kandydowanie zgodę.

Art. 10

 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które znacząco przyczyniły się do realizacji wymienionych w statucie celów.
 2. Organem właściwym do nadawania godności członka honorowego jest ZG.

Art. 11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne uznające jego cele, zainteresowane jego rozwojem i deklarujące wspieranie Stowarzyszenia.
 2. Organem właściwym do przyjmowania tych członków jest ZG Stowarzyszenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Art.12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia i innych jego organów,
 2. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 3. brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia,
 4. korzystania ze świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
 5. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art.13

Członkowie honorowi mają prawo:

 1. brania udziału w życiu Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Zebraniu Delegatów z głosem doradczym,
 3. korzystania ze świadczeń ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
 4. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkowie wspierający mają prawo :

 1. (skreślony)
 2. brania udziału w życiu Stowarzyszenia,
 3. otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 2. (skreślony)
 3. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

V. USTANIE CZŁONKOSTWA

Art. 16

Ustanie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie ZG Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka,
 3. wykluczenia członka w przypadku naruszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Organem powołanym do wykluczenia członka ze Stowarzyszenia jest ZG Stowarzyszenia.

 

Art. 17

Ustanie członkostwa honorowego następuje w wyniku:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie władzom Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka ,
 3. pozbawienia godności członka honorowego przez ZG w przypadku naruszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Art. 18

Ustanie członkostwa wspierającego następuje w wyniku:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie ZG Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - w przypadku jej ustania.

VI. WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

Art. 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna (KR).

Art. 20

 1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Delegatów jest zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy lata przez ZG z inicjatywy własnej lub na wniosek: KR, przynajmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów lub przynajmniej 1/10 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym uchwała o zwołaniu Zebrania Delegatów musi zostać podjęta nie później niż 30 dni od dnia przekazania wniosku Zarządowi Głównemu.
 3. W uchwale o zwołaniu Zebrania Delegatów ZG określa jego termin i miejsce oraz liczbę delegatów i liczbę mandatów przypadających na każdy Oddział, stosownie do przyjętej normy przedstawicielstwa. Zebranie Delegatów odbywa się nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 3 miesiące od daty uchwały ZG.
 4. Delegatami na Zebranie Delegatów są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wybrani w tajnym głosowaniu przez Walne Zebrania Członków Oddziałów. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia zamieszkujących w miejscowości nie będącej siedzibą Oddziału przekracza liczbę członków przypadających na jeden mandat, ZG może postanowić o wyborze części delegatów na zebraniu wszystkich członków z takiej miejscowości, przy czym suma mandatów przypadających na Oddział nie może przekroczyć liczby wynikającej z normy przedstawicielstwa, a żaden członek nie może brać udziału w wyborach więcej niż jeden raz.
 5. Mandat delegata zachowuje ważność do podjęcia uchwały Zebrania Delegatów o zakończeniu obrad.

Art. 21

Do wyłącznej właściwości Zebrania Delegatów należy:

 1. wybór i odwołanie Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Rzecznika Prasowego oraz pozostałych członków ZG w liczbie od 1 do 5, wybór i odwołanie KR, z uwzględnieniem art. 23 ust. 4 i art. 27 ust. 4,
 2. ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, z uwzględnieniem art. 30 a,
 3. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu ZG,
 5. dokonywanie oceny działalności KR i udzielanie absolutorium jej członkom,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,
 7. nadawanie godności Prezesa Honorowego Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie składek.

Art. 22

 1. Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
 2. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Zebranie Delegatów przyjmuje swój regulamin i porządek obrad oraz wybiera Prezydium, kierujące jego pracami, a także podejmuje uchwałę o zakończeniu obrad.

Art. 23

 1. ZG Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. ZG wybiera spośród siebie Wiceprezesa (Wiceprezesów) Stowarzyszenia.
 3. Kadencja ZG trwa trzy lata.
 4. Zarząd może dokooptować w czasie kadencji do swego składu nie więcej niż połowę nowych członków na miejsce ustępujących.
 5. Ustępujący członkowie ZG mogą być wybierani ponownie.
 6. Członek ZG nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Art. 24

Do zakresu działania ZG należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

 1. kierowania całokształtem działalności Stowarzyszenia ,
 2. zarządzania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 3. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów,
 4. sprawowania kontroli nad działalnością zarządów oddziałów,
 5. składania sprawozdań Zebraniu Delegatów i KR,
 6. zapewniania wykonania uchwał władz Stowarzyszenia,
 7. zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego budżetu,
 8. powoływania stałych lub okresowych zespołów do wykonywania określonych zadań statutowych,
 9. przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia, od decyzji w tych sprawach przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów,
 10. sporządzania bilansu i sprawozdania ze swej działalności,
 11. nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Art. 25

 1. Posiedzenia ZG odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały ZG są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy członków ZG.
 3. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Art. 26

Do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są Prezes i członek ZG albo upoważnieni przez Prezesa dwaj członkowie ZG działający wspólnie.

Art. 27

 1. KR, dalej zwana Komisją, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja liczy 3 członków wybieranych przez Zebranie Delegatów na okres trzech lat.
 3. Komisja wybiera ze swego grona na okres trwania kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 4. Komisja może dokooptować do swego składu nie więcej niż połowę nowych członków na miejsce ustępujących.
 5. Ustępujący członkowie Komisji nie mogą być wybierani ponownie.

Art. 27a

Członkowie Komisji:

 1. nie mogą być członkami ZG ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Art. 28

Do zakresu działania Komisji należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia (w tym oddziałów) oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi; okresowe kontrole powinny odbywać się co najmniej 1 raz w roku,
 2. dokonywanie oceny, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
 3. określanie sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli,
 4. składanie sprawozdań kadencyjnych Zebraniu Delegatów, WZCO oraz przedstawianie raportów rocznych ZG i ZO,
 5. przedstawianie wniosków Zebraniu Delegatów oraz ZG.

Art. 29

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy do roku.
 2. Uchwały Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
 3. Art. 25 ust.3 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 30

 1. Stowarzyszenie może powołać Radę Programową, która jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zebranie Delegatów spośród członków zwyczajnych i członków honorowych Stowarzyszenia.
 3. Członkami Rady są także Prezesi Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia.
 4. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących).
 5. W przypadku rezygnacji członków Rady Programowej lub ustania ich członkostwa w Stowarzyszeniu w okresie między Zebraniami Delegatów, ZG powołuje na wakujące miejsca nowych członków Rady. ZG może także uzupełnić skład rady o nowych członków jednak w liczbie nie przekraczającej 1/10 sumy członków powołanych przez Zebranie Delegatów i prezesów ZO.

VIa. GŁOSOWANIE POWSZECHNE

Art. 30a

 1. W sprawach szczególnej wagi, w okresach między Zebraniami Delegatów, ZG może zarządzić głosowanie powszechne wśród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Głosowanie powszechne jest jawne i imienne. Głosy oddaje się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia i siedzibach Oddziałów lub przez Internet, w terminie i w sposób określone uchwałą ZG. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos
 3. Wynik głosowania ustalony zostaje zwykłą większością. Decyzja podjęta w ten sposób jest obowiązująca dla władz Stowarzyszenia, jeżeli w głosowaniu powszechnym wzięła udział co najmniej 1/4 uprawnionych.
 4. Głosowania powszechnego nie można zarządzić w sprawach wymienionych w art. 20 ust. 2 i 3, art. 21 pkt. 1 i 3-8, art. 24, art. 30 ust. 2 i 5, art. 34 i art. 35, chyba, że w celu konsultacji.

VII. ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

Art. 31

Oddziały Stowarzyszenia powoływane są na podstawie uchwały ZG.
Uchwała o powołaniu określa teren działania i siedzibę oddziału.

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:


3. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO),
3. 2. Zarząd Oddziału (ZO).

WZCO jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.


4. 1. WZCO zbiera się raz na trzy lata.
4. 2. WZCO jest zwoływane przez ZO, który ustala pierwszy i drugi terminy Zebrania, jego miejsce oraz porządek obrad i zawiadamia o tym wszystkich członków Oddziału listami poleconymi co najmniej 21 dni przed terminem WZCO.
4. 3. Nadzwyczajne posiedzenie WZCO w może się odbyć w każdym czasie na wniosek ZO lub przynajmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.

Do wyłącznej właściwości WZCO należy:


5. 1. wybór i odwołanie członków ZO, z uwzględnieniem art. 23 ust.4
5. 2. ustalanie kierunków rozwoju Oddziału Stowarzyszenia,
5. 3. udzielanie absolutorium ustępującemu ZO.
5. 4. W pierwszym terminie WZCO jest władne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje.
5. 4a. Uchwały WZCO są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. 4b. WZCO może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w ust. 4 pkt. 2 niniejszego artykułu.
5. 4c. Na wniosek co najmniej 1/4 obecnych członków WZCO może skreślić z porządku dziennego poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego WZCO, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
5. 4d. Na wniosek co najmniej 1/4 obecnych członków WZCO może podjąć uchwałę w sprawach nie objętych podanym porządkiem obrad.
5. 4e. Głosowanie na posiedzeniach WZCO odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów Zarządu Oddziału oraz delegatów na Zebranie Delegatów.

ZO kieruje bieżącą działalnością oddziału Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.


6.1. ZO składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie:
- Prezesa,
- Wiceprezesa,
- Sekretarza.
6.2. Kadencja ZO trwa 3 lata.
6.3. ZO może dokooptować w czasie trwania kadencji do swego składu nie więcej niż połowę nowych członków na miejsce ustępujących.
6.4. Ustępujący członkowie ZO mogą być wybierani ponownie.

Do zakresu działania ZO należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:


7. l. kierowania całokształtem działalności Oddziału,
7. 2. zarządzania majątkiem i funduszami Oddziału,
7. 3. składania sprawozdań WZCO,
7. 4. zapewniania wykonania uchwał władz Stowarzyszenia,
7. 5. zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału w ramach zatwierdzonego budżetu,
7. 6. powoływania stałych lub okresowych zespołów do wykonywania określonych zadań statutowych,
7. 7. przyjmowania i wykluczania członków Oddziału, od decyzji w tych sprawach przysługuje odwołanie do WZCO,
7. 8. sporządzania bilansu i sprawozdania ze swej działalności.

Posiedzenia ZO odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.


8. 1. Uchwały ZO są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności
więcej niż połowy członków ZO.
8. 2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.


Do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są Prezes albo upoważnieni przez niego członkowie ZO działający wspólnie.

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 32

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek,
 2. dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz dochody z majątku Stowarzyszenia,
 3. darowizny, spadki, subwencje, zapisy i dotacje.

Art. 32a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Art. 33

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a dochód z tej działalności jest przekazywany na działalność, o której mowa w art. 7.

IX. ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 34

Zmiana Statutu Stowarzyszenia i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

Art. 35

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Delegatów powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Zebranie Delegatów może wskazać instytucje, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

* Tekst ujednolicony, zawierający zmiany Statutu uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 10.10.2006 r. (zaznaczone tłustym drukiem)