Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Archiwum PSP EUROPA

Tu znajdują się teksty z różnych działów naszej witryny, które uznaliśmy za zbyt stare, aby się nimi chwalić, ale zbyt ważne, aby je wyrzucić do kosza.

 • W drugiej połowie 2011 roku wspólnie z Fundacją Naukową im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego - Centrum Analiz Strategicznych oraz Fundacją Demokratyczną prowadziliśmy program badawczy "Monitoring polskiej prezydencji w UE". Jego celem programu jest rzetelna i obiektywna ocena zachowań i decyzji podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Chodzi nie tyle o zrelacjonowanie wydarzeń, co o ich umiejscowienie w merytorycznym kontekście. Ocen dokonują przedstawiciele 3 instytucji uczestniczących w programie oraz zaproszeni eksperci. Swoje analizy przedstawili: Prof. Dariusz Rosati, Krzysztof Karolczak - rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i zastępca przewodniczącego Zarządu Fundacji im. A. Frycza-Modrzewskiego, Robert Smoleń - przewodniczący Zarządu Fundacji Naukowej im. A. Frycza-Modrzewskiego i prezes PSP - Europa, prof. Stanisław Kowalczyk (SGH) - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Adrian Furgalski - dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Andrzej Szczęśniak - ekspert rynku paliw, prof. Andrzej Kowalski - dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Łukasz Sosnowski - ekspert Fundacji im. A. Frycza-Modrzewskiego, prof. J. Paweł Gieorgica, wiceprezes PSPE. Wszystkie analizy i oceny zostały ujęte w publikacji naukowej, wydanej po zakończeniu cyklu konferencji.
 • Uczestniczyliśmy w projekcie "Spółki pracownicze - przepis na sukces" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym przez Forum Związków Zawodowych oraz PSPE. NA zakończenie projektu ukazał się drukiem praktyczny poradnik, zaadresowany do załóg prywatyzowanych firm, ich organizacji związkowych oraz grup inicjatywnych przygotowujących powstanie nowych spółek pracowniczych, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz władz samorządu terytorialnego. Poradnik pomyślany jest jako narzędzie codziennego użytku. Można go traktować jako rodzaj instrukcji prowadzącej krok po kroku do powołania spółki pracowniczej.
 • 11 stycznia 2010 roku na inauguracyjnym posiedzeniu spotkała się Rada Programowa Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – EUROPA. Uchwalono Reguły Organizacyjne Rady pobierz w formacie DOC. Na przewodniczącą Rady wybrano profesor Genowefę Grabowską. Przyjęto dokument pt. "Oczekiwania wobec Prezydenta RP 2010-2015: stosunek do Unii Europejskiej" pobierz w formaci DOC
 • 4 grudnia 2009 roku Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – EUROPA wystosował, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, list otwarty do Dyrektora Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu. Wyraziliśmy w nim uznanie dla grupy uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego za ich obywatelską odwagę i postawę w dyskusji na temat krzyży w pomieszczeniach Szkoły. zwróciliśmy się do dyrektora Szkoły o uszanowanie woli tych uczniów. Uznaliśmy, iż wrocławscy licealiści Wykazali się zdolnością do samodzielnego sformułowania zdania w tak delikatnej materii, jaką jest obecność symboli religijnych w miejscach publicznych i respektowanie konstytucyjnych zasad wolności sumienia i religii, poszanowania autonomii Państwa i kościołów oraz ich wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie. Wrocławscy licealiści pokazali także wysoki poziom kultury prawnej – zrozumienie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w niedawnej podobnej sprawie we Włoszech. Jesteśmy dumni z tego, że Rzeczpospolita ma takich młodych obywateli. Przeczytaj cały tekst listu otwartego w formacie DOC.
 • 7 listopada 2009 roku odbyło się Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa, najwyższa władza organizacji. Uzgodniono kierunki działań Stowarzyszenia, obejmujące – obok spraw europejskich – wspieranie nowoczesnego systemu edukacji w Polsce przeczytaj w formacie DOC. Uchwalono "Deklarację" zawierającą gotowość zawarcia koalicji obywatelskiej osób o poglądach nowocześnie lewicowych, centrolewicowych, socjalliberalnych i centrowych oraz poparcie Andrzeja Olechowskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku przeczytaj w formacie DOC. Wybrano nowe władze: prezesem pozostał Robert Smoleń, wiceprezesem - prof. J. Paweł Gieorgica, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Wilski. „Nowymi twarzami” są: sekretarz – Piotr Kołomycki, skarbnik – przedsiębiorca Sławomir Kietliński oraz rzecznik prasowy J. Dariusz Cychol, prowadzący własną firmę zajmująca się usługami medialnymi, PR i reklamą. Do Rady Programowej Stowarzyszenia wybrano: Andrzeja Byrta – prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, ambasadora RP w Niemczech w latach 1995-2001 i 2003-2006, prof. Genowefę Grabowską (Uniwersytet Śląski), Janusza Gramzę – menedżera, wojewodę lubuskiego w czasie rządu M. Belki, burmistrza Żagania Sławomira Kowala, prof. Ryszarda Ławniczaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czesława Śleziaka – b. ministra środowiska, Leszka Wieciecha - dyrektora generalnego Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Zbigniewa Zychowicza – dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.
 • W Centrum Konferencyjnym Pałac Jabłonna w dniach 13-14 września 2007 r. odbyła się konferencja pt. "Regulacje prawne i rozwój rynku suplementów w Polsce i UE w 2007 r., czyli: Jak daleko do harmonizacji?", współorganizowana przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek oraz PSPE. Celem konferencji było przedstawienie rynku suplementów diety w Polsce, a w szczególności: tendencji widocznych na tym rynku w 2007 r.; dzisiejszego stanu prawnego w Polsce i w UE regulującego rynek suplementów; przeszkód w realizacji swobodnego przepływu towarów w obszarze suplementów diety; regulowanej przyszłości oświadczeń zdrowotnych.
 • Zarząd PSPE przyjął 28 sierpnia 2007 r. oświadczenie wzywające wszystkie ugrupowania reprezentowane w Sejmie oraz wszystkich posłów do zagłosowania za samorozwiązaniem parlamentu w pierwszym możliwym terminie oraz upoważniające do podjęcia pilnych rozmów o udziale Stowarzyszenia i jego członków w nadchodzących wyborach.
 • Odbyła się (5 lipca 2007 r.) konferencja pt. „Polska - część jednolitego europejskiego rynku: wyzwanie innowacyjności. Fundusze europejskie jako forma wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw". Informacje o Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka”, a także o innych narzędziach wspierania rozwoju przedsiębiorstw przekazali K. Kurzydłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, A. Rybińska - wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, A. Bąkowski z Krajowego Punktu Kontaktowego VII Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz dyrektorzy z Ministerstw: Gospodarki i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przykładzie firm Eficom i AvioPolska przedstawiono praktyczne efekty wykorzystania środków pomocowych. W konferencji wzięło udział szerokie grono przedsiębiorców i naukowców. Konferencja odbywała się pod patronatem prezesa PAN prof. M. Kleibera, a partnerem merytorycznym był Krajowy Punkt Kontaktowy VII Programu Ramowego. [Wysłuchaj wystąpień, obejrzyj prezentacje]
 • W przeddzień Szczytu UE, 20 czerwca 2007 r., PSPE i Fundacja im. Friedricha Eberta upubliczniły materiał pt. "Refleksje o Unii Europejskiej", spisane na kanwie konferencji "Unia Europejska w czasie prezydencji Niemiec: nowe otwarcie?". Materiał nie jest jednak prostym zapisem dyskusji i wniosków uczestników tej konferencji; został uaktualniony pod kątem toczącej się dyskusji w związku ze szczytem. Jest wizją Unii Europejskiej odmienną - wręcz alternatywną - od tej, którą prezentuje obóz obecnie rządzący Polską. [Przeczytaj "Refleksje"]. Zaraz po szczycie Zarząd Stowarzyszenia przyjął natomiast oświadczenie w związku z decyzjami Rady Europejskiej 21-22.06.2007. Po uważnym przeanalizowaniu Konkluzji Prezydencji, Zarząd stwierdził, że założenia reformy Unii uzgodnione w 2004 roku i zawarte w Traktacie Konstytucyjnym niemal w całości zostaną zapisane w Traktacie reformującym Unię.[więcej]
 • 18 i 19 czerwca 2007 r. w Warszawie przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, Ministerstwa Gospodarki, URE dyskutowali o tym, jak będzie wyglądał "Rynek energii elektrycznej po 1 lipca 2007 roku". Konferencję pod tym tytułem zorganizowała firma Top Consulting; PSPE miało status partnera. Najważniejszym zagadnieniem konferencji było przewidywanie jak ukształtuje się w pełni zliberalizowany rynek energii elektrycznej - w związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2003/54/EC; omawiano też wiele kwestii stricte biznesowych (np. sposoby bilingowania po 1 lipca, funkcje operatora systemów pomiarowych, procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, strategie obsługi klienta na zliberalizowanym rynku).[program konferencji]
 • 12 i 13 czerwca 2007 r. w Wiedniu odbyła się - z udziałem PSPE - konferencja środkowoeuropejskich ośrodków analitycznych specjalizujących sie w sprawach UE. Obok Polski (reprezentowanej przez PSPE i FUndację demosEuropa) obecni byli przedstawiciele think-tanków z Austrii (Austriacki Instytut Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa b. ministra Obrony W. Fasslabenda), Węgier (Fundacja na rzecz Obywatelskich Węgier; Instytut Europejski w Koszeg), Słowacji (Stowarzyszenie Spraw Zagranicznych), Słowenii (Instytut im. Joze Pucnika) i Macedonii (fundacja Analytica) oraz Racviac (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre). Uzgodniono zacieśnienie współdziałania ośrodków z krajów Europy Środkowej, w tym m.in. utworzenie konsorcjum do zorganizowania cyklu spotkań ekspertów i napisania raportu pod roboczym tytułem "W poszukiwaniu nowej misji UE".
 • 12 maja 2007 r. PSPE zorganizowało „kawiarenkę europejską” w Miasteczku Europejskim, które zbudowano na warszawskim Nowym Świecie bezpośrednio po Paradzie Schumana. Z zainteresowanymi Obywatelami o Unii Europejskiej i sprawach Polski dyskutowali: specjalnie zaproszeni goście Kawiarenki - Andrzej Celiński i Jacek Uczkiewicz, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz członkowie Stowarzyszenia (Robert Smoleń, Krzysztof Krystowski, Krzysztof Wilski, Andrzej Malinowski, Jarosław Pietras; a także: Tomek, Grzesiek i Czarek). W obecności Komisarz Danuty Hübner ogłosiliśmy konkurs fotograficzny pt. „TU! jest Europa, TU! jest Polska”; namiot PSPE odwiedziła Róża Thun - szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce i honorowy patron konkursu. Zapowiadaliśmy organizowaną przez PSPE wystawę rysunków pt. „inteGracja”, stanowiącą artystyczną wizję integracji Polski i Europy; rysunki zostały przygotowane przez twórców ze współpracującej z nami grupy ProForma (którzy też zaaranżowali wnętrze naszego namiotu). Zebraliśmy ostatnie podpisy pod listem otwartym w sprawie wypowiedzi wiceministra M.Orzechowskiego. Cały czas nieodpłatnie częstowaliśmy spragnionych kawą i herbatą - aż do momentu, kiedy organizatorzy Miasteczka odłączyli nas od prądu (Miasteczko właśnie było rozbierane).
 • Z inicjatywy członków PSPE w woj. lubuskim 20 kwietnia 2007 r. odbyła się konferencja pt. „Nowa reforma systemu opieki zdrowotnej: propozycja”. Jej celem było przedyskutowanie nowych rozwiązań organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej, a w szczególności otwarcie rynku obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla prywatnych ubezpieczycieli i wprowadzenie na ten rynek elementu konkurencji, jak również doprowadzenie do realnej konkurencji na rynku świadczeniodawców usług zdrowotnych. Podczas sesji poświęconej problemom szpitali w województwie lubuskim przedstawiono aktualny stan zadłużenia szpitali w odniesieniu do poziomu zadłużenia ich organów założycielskich - jednostek samorządu terytorialnego. [Więcej]
 • Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne „Europa” oraz INTERIA.PL zorganizowały w dniach 3.04 - 7.05.2007 r. wirtualny kurs dla maturzystów, zdających egzamin z Wiedzy o Społeczeństwie. Kurs składał się z opracowań 6 tematów dotyczących Unii Europejskiej, dobranych specjalnie pod kątem wiedzy przydatnej na egzaminie dojrzałości. Opracowania miały formę prostej animacji – ok. pięciominutowych filmików, po których „oprowadzali” Zeus i Europa, opowiadając o genezie Unii, jej instytucjach, o historii euro, o drodze Polski do UE i bilansie naszego trzyletniego członkostwa oraz o polemikach w sprawie Traktatu Konstytucyjnego. Uruchomiono też specjalny adres poczty elektronicznej, na który można było przesyłać trudniejsze pytania. Dwa tygodnie przed egzaminem z WOS na stronie www.pspeuropa.pl został zamieszczony test pozwalający sprawdzić wiedzę o Unii Europejskiej.
 • 19 marca 2007 roku Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego „Europa” przyjął i wyłożył do podpisu list otwarty wyrażający oburzenie z powodu wypowiedzi wiceministra Edukacji Narodowej M. Orzechowskiego oraz zaniepokojenie brakiem decyzji o usunięciu go z zajmowanej funkcji. Pod listem podpisało się ponad 800 osób.
 • 19 marca 2007 r. na konferencji prasowej prezesi PSPE i Związku Banków Polskich upublicznili "Raport Pokonferencyjny" sporządzony w wyniku prac Pierwszej Konferencji Bankowej Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego „Europa” i Związku Banków Polskich, która odbyła się w Warszawie 20 lutego 2007 r. [Zapoznaj sie z pełną treścią Raportu] [Dowiedz się więcej o samej Konferencji]
 • 18 grudnia 2006 roku w Warszawie miało miejsce Spotkanie Świąteczne członków Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego "Europa". Ambasador Finlandii w Polsce, Jan Store wygłosił "State of the Union Message" - ocenę stanu Unii Europejskiej pod koniec prezydencji fińskiej. Następnie składano sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na koniec odbyła się "burza mózgów" na temat dalszych działań Stowarzyszenia. Wysłuchaj wystąpienia Amb. Store, w Galerii Multimedialnej obejrzyj zdjęcia ze spotkania.
 • W dniach 14 i 15 grudnia 2006 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prezes PSPE Robert Smoleń wygłosił wykład pt. "The Role of NGOs in Encouraging Social Dialogue over the Borders" (przeczytaj tekst) na konferencji "Europa socjalna i jej obywatele". Konferencja była zorganizowana w ramach projektu BEST (Balanced European Social Transformation) współtworzonego przez AE w Poznaniu, Akademię Europejską w Berlinie, Akademię Ekonomiczną w Pradze i Centrum Europejskie Roberta Schumana w Scy-Chazelles.
 • 10 października 2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym m.in. dokonano zmiany Statutu, zatwierdzono tezy dokumentu programowego i zdecydowano poddać je pod konsultacje wszystkich członków PSP Europa oraz uchwalono wysokość składki członkowskiej. Przyjęto apel do wszystkich, dla których ważne są sposoby rozwiązywania polskich problemów o aktywność w wykorzystaniu członkostwa w Unii Europejskiej oraz wymaganiu standardów dobrego rządzenia jako jednego ze standardów UE. Skład Zarządu Głównego uzupełniono w głosowaniu tajnym o Krzysztofa Krystowskiego, który został następnie wybrany na funkcję wiceprezesa PSPE.
 • 24 lutego 2003 roku kapituła konkursu "Perła Europejska" przyznała osobom i instytucjom nagrody za osobisty i instytucjonalny wkład w promowanie idei europejskiej w Polsce . Zobacz skład kapituły i listę laureatów- przejdź do artykułu