Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Deklaracja z dnia 12 grudnia 2015

Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa wyraża obawę przed możliwym zepchnięciem Polski na margines procesów integracyjnych i peryferie Unii Europejskiej. W przededniu trzynastej rocznicy zakończenia negocjacji akcesyjnych na szczycie w Kopenhadze przypominamy, że nasze przystąpienie do UE wymagało pełnego spełnienia kryteriów, wśród których jest m.in. istnienie stabilnych instytucji gwarantujących demokrację, trójpodział władz, rządy prawa, poszanowanie i ochronę praw i wolności obywateli oraz mniejszości. Nie można pozostawać członkiem Unii - wspólnoty demokratycznej - bez bezwzględnego spełniania tego warunku.

Wierzymy w siłę polskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, rolę wolnych mediów i internetu. Postanawiamy ponownie – tak, jak było to w latach 2006-2007 – nadać naszemu Stowarzyszeniu charakter ruchu społecznego Obywateli niezgadzających się na niepełny bądź tylko bierny udział RP w UE. Będziemy aktywnie współtworzyć trzeci sektor w Polsce wspomagając dalszą integrację europejską w tym wymiarze.

W naszej ocenie sytuacji po wyborach w 2015 roku wiele wskazuje na ryzyko prowadzenia przez władze państwowe polityki egoistycznej, bazującej na pojmowaniu interesów narodowych w sposób nieuwzględniający realiów zglobalizowanego świata i lekceważący niepodważalne korzyści z udziału społeczeństwa polskiego w procesie europejskiej integracji.

Dziś, jako cała wspólnota narodowa jesteśmy nosicielami i beneficjentami wspólnej decyzji o przystąpieniu do UE podjętej przez władze i Obywateli. Są nimi zarówno miliony Polek i Polaków, którzy pracują i realizują swoje plany życiowe w krajach Unii Europejskiej, a także wszyscy, którzy, na co dzień w Polsce doświadczają wsparcia naszych projektów modernizacyjnych przez środki materialnej pomocy unijnej.

Jedenaście i pół roku obecności Polski w UE oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Polska stała się bardziej bezpieczna, nowoczesna i silniejsza gospodarczo. Obywatele RP stali się także obywatelami Europy, mamy lepsze prawo, nastąpiła znacząca modernizacja gospodarcza i społeczna. Symbolem tej nowej rzeczywistości jest polska flaga obok flagi UE. Jednocześnie wiele pozostaje do zrobienia, np. w sprawach innowacyjności polskiej gospodarki. Zamierzamy, jak dotychczas przedkładać propozycje dobrych rozwiązań w tych sprawach i aktywnie uczestniczyć w obronie wartości europejskich, które stały się trwałym fundamentem, gwarancją naszego dalszego rozwoju. .

Pobierz oficjalny tekst deklaracji w formacie PDF