Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

W SPRAWIE BREXITU

Donald tusk afp
 
Pismo przewodniczącego Donalda Tuska do członków Rady Europejskiej w sprawie przedstawionej przez niego propozycji nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej.

Zachowanie jedności Unii Europejskiej to największe wyzwanie dla nas wszystkich i tym samym główny cel moich działań. W tym duchu przedstawiłem propozycję nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach UE. Moim zdaniem w bardzo dużym stopniu uwzględnia ono wszystkie postulaty zgłoszone przez premiera Davida Camerona, a przy tym nie narusza zasad, na których opiera się projekt europejski.
Wierzę głęboko, że silniej łączą nas wspólne interesy, niż dzielą różnice. Być albo nie być razem – oto jest pytanie, na które odpowiedzieć sobie muszą nie tylko Brytyjczycy w referendum, lecz również pozostałych 27 państw członkowskich UE w ciągu następnych 2 tygodni.
Osiągnąć porozumienie nie było łatwo, a przed nami nadal trudne negocjacje. Nic nie jest ustalone, dopóki nie jest ustalone wszystko. Jestem przekonany, że moja propozycja stanowi dobrą podstawę kompromisu. Nie udałoby się jej przygotować bez ścisłej, owocnej współpracy z Komisją Europejską. Aby ułatwić prowadzenie negocjacji, Komisja przygotowała również deklaracje polityczne, które stanowią część proponowanego rozwiązania.
Chciałbym pokrótce omówić wszystkie cztery zagadnienia będące przedmiotem dyskusji.
Zarządzanie gospodarcze: w projekcie decyzji szefów państw lub rządów określono zasady, które mają zagwarantować uwzględnianie wzajemnych interesów między państwami członkowskimi uczestniczącymi w dalszym pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej oraz państwami nieuczestniczącymi w tym procesie. Pomoże to utorować drogę dalszej integracji strefy euro bez naruszania praw i kompetencji państw członkowskich spoza tej strefy.
Projekt decyzji przewiduje utworzenie mechanizmu, który pomoże przestrzegać tych zasad: będzie on zapewniał konieczne gwarancje państwom członkowskim spoza strefy euro, ale nie będzie dawał im prawa do blokowania lub opóźniania pilnych decyzji. Warunki uruchamiania tego mechanizmu zostaną doprecyzowane w ramach dalszych dyskusji.
Konkurencyjność: projekt decyzji szefów państw lub rządów, wraz z bardziej szczegółową deklaracją Rady Europejskiej i projektem deklaracji Komisji, przewiduje zwiększenia wysiłków w zakresie podnoszenia konkurencyjności. Będziemy regularnie oceniać postępy w upraszczaniu przepisów i zmniejszaniu obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw. Działania te powinny pomóc ograniczyć biurokrację.
Suwerenność: proponowana decyzja potwierdza, że z uwagi na szczególną pozycję Zjednoczonego Królestwa, która wynika z uregulowań traktatowych, państwo to nie ma obowiązku pogłębiania integracji politycznej. Decyzja zwiększa również poszanowanie dla zasady pomocniczości. Proponuję, by w przypadkach, gdy określona liczba parlamentów narodowych, powołując się na tę zasadę, sprzeciwi się projektowi aktu ustawodawczego, odstąpić od jego procedowania, chyba że uda się w nim uwzględnić zgłaszane uwagi. Decyzja podkreśla również, jak ważne jest przestrzeganie zarówno klauzuli opt-out przewidzianej w protokołach 21 i 22, jak i zasad dotyczących odpowiedzialności poszczególnych państw za bezpieczeństwo narodowe.
Świadczenia społeczne i swobodny przepływ osób: musimy w pełni przestrzegać obowiązujących Traktatów, zwłaszcza zasady swobodnego przepływu osób i zasady niedyskryminacji. Z tego powodu proponowane rozwiązanie, które ma uwzględnić brytyjskie postulaty, opiera się na wyjaśnieniu interpretacji obowiązujących przepisów, w tym na projekcie deklaracji Komisji dotyczącej niektórych kwestii związanych ze skuteczniejszym zwalczaniem nadużywania prawa do swobodnego przemieszczania się.
Projekt decyzji przewiduje w szczególności, że Komisja ma zaproponować zmiany w unijnych przepisach. Zmiany te miałyby dotyczyć tzw. eksportu zasiłków na dzieci oraz utworzenia mechanizmu zabezpieczającego uruchamianego w wyjątkowych sytuacjach, w których dochodzi do szczególnie dużego napływu pracowników z innych państw członkowskich. Mechanizmu tego dotyczy również jedna z deklaracji przedstawionych przez Komisję. Proponowane rozwiązanie, w tym ustalenie konkretnych ram czasowych stosowania takiego mechanizmu, wymaga naszych dalszych dyskusji.
Zasadnicza część mojej propozycji przybrała formę prawnie wiążącej decyzji szefów państw lub rządów. Jednak musimy być także gotowi na rozważenie możliwości włączenia niektórych jej elementów do Traktatów – przy okazji ich kolejnej rewizji.
W najbliższy piątek spotkają się nasi „szerpowie” i stali przedstawiciele, aby przeprowadzić pierwszą dyskusję nad przedstawioną przeze mnie propozycją. Cel jest jasny: sformułowanie ostatecznych ustaleń podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej. Żeby nam się to udało, wszyscy będziemy musieli zgodzić się na ustępstwa. Jeśli nam się nie uda, postawimy pod znakiem zapytania naszą wspólną przyszłość.
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej